Για τον Κλαούζεβιτς ο στρατιωτικός αντικειμενικός σκοπός του πολέμου είναι ο αφοπλισμός του εχθρού και για να επιτευχθεί αυτός χρειάζεται συμπλοκή πράγμα το οποίο συνεπάγεται αιματοχυσία.

Είναι ευσεβής πόθος για «καλόκαρδους ανθρώπους» όπως αναφέρει να πιστεύει κάποιος ότι «μπορεί να νικήσει χωρίς πολύ αιματοχυσία».

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Θέλεις να βελτιωθεί η να ΔΙΑΛΥΘΕΙ η ΕΕ; Συμπλήρωσε αναφορά #petition, στη διαδικτυακή πύλη αναφορών

Εντούτοις, η αναφορά σας πρέπει:

να φέρει το όνομά σας, την ιθαγένεια και τη μόνιμη διεύθυνσή σας (σε περίπτωση ομαδικής αναφοράς, το όνομα, την ιθαγένεια και τη μόνιμη διεύθυνση του υποβάλλοντος την αναφορά, ή, τουλάχιστον, του πρώτου υπογράφοντα)·

να είναι υπογεγραμμένη.

Η αναφορά σας μπορεί, ενδεχομένως, να περιλαμβάνει συνημμένα ή φωτοτυπίες δικαιολογητικών εγγράφων που επιθυμείτε να υποβάλετε.

Η αναφορά πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών
European Parliament
B-1047 BRUSSELS

Η διαδικασίαυποβολήςαναφορών είναιανοικτή και διαφανής. Πολλές αναφορές συζητούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής (πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών) στις οποίες συμμετέχουν ενεργά και αναφέροντες. 


Δεδομένης της ποικίλης φύσης των αναφορών, ωστόσο, και του μεγάλου αριθμού των αναφορών που λαμβάνονται, δεν συζητούνται όλες οι αναφορές στην επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών μπορούν να επιλέξουν να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις μέσω ενός τακτικού συστήματος πολιτικού ελέγχου.

Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις, οι αναφέροντες ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, και λαμβάνουν επιστολή από τον πρόεδρο με την οποία ενημερώνονται σχετικά με το αποτέλεσμα.

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/el

http://dia-kosmos.blogspot.gr/