@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

25.2.20

1978: The Guardian of Amphipolis-Σε ποιά ιδιωτικά Μουσεία βρίσκονται τα ευρήματα;

Εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἀμφίπολιν συνέχισε καί ἐφέτος τας ἀνασκαφάς του ὁ ἐπίτ. γεν. ἐπιθεωρητής Ἀρχαιοτήτων Δημ. Λαζαρίδης εἰς 4 τομεῖς.

Εἰς τόν τρίτον τομέα ἀπεκαλύφθησαν τμήματα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ μακροῦ τείχους, τοῦ ὁποίου ἓν τμῆμα ἐκτείνεται εἰς μῆκος 58 μέτρων καὶ καταλήγει εἰς κυκλικὸν πύργον, διαμέτρου 4.70 μ. 

Ἐξωτερικῶς αὐτοῦ εὑρέθησαν τὰ θεμέλια μεγάλης οἰκοδομῆς μὲ εἰδώλια γυναικός, παιδίου καὶ ἄλλα.

Τέλος εἰς τὸν μεγάλον τύμβον "Καστάς", ὅπου ἠνοθχθησαν πρός Β. καὶ Ν. δοκιμαστικαὶ τάφροι, εὑρέθη εἰς τὸ ΝΔ. τμῆμα κιβωτιόσχημος τάφος παιδίσκης ὑστεροαρχαϊκῶν χρόνων, μὲ κτερίσματα μελανομόρφους ληκύθους, εἰδώλιον γυναικός, πόρπας καὶ διάτρητα κογχύλια Θαλάσσης ἐκ περιδεραίου. 

Ἐξ ἄλλου εἰς τήν περιοχήν τῆς μεγάλης πυρᾶς εὑρέθη κρατηρίσκος μὲ κιονοσχἠμους λαβάς, τοῦ ὁποίου δυστυχῶς δέν μᾶς ἐστάλη εἰκών.
http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ο μισελληνισμός προσπαθεί να αφανίσει τον Έλληνα άνθρωπο πολιτιστικώς και βιολογικώς, εξαφανίζοντας κάθε διακριτικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από αλλοφύλους και αλλόθρησκους.

ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Το κατοχικό ΕΒΡΑΪΚΟ καθεστώς αδιαφορεί για τους Έλληνες του εσωτερικού, όπως και για τους Έλληνες της Διασποράς. Παραποιεί τα κρατικά αρχεία, δίδοντας ταυτότητα Έλληνος σε αλλοφύλους και αλλόθρησκους, αποκρύπτοντας συγχρόνως την εθνική τους καταγωγή.