@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

28.3.20

QUATERNARY WEAPON SYSTEM Activated Before Each Coronavirus Cluster Explosion

COVID-19 Bioweapon,
5G Energy Weapon,
Chemtrail Chemical Weapon
& Flu Vaccine Hybrid Weapon
All Fully Integrated Into a
Quaternary Weapon System
to Depopulate and
Lock Down Planet EarthCoronavirus COVID-19,
5G 60 GHz Millimeter Wave,
Chemtrail-Disseminated Smart Dust
and Vaccine-Delivered Digitized RNA
Are Mutually Intensifying Quaternary Weapons
Deliberately Launched and Coordinated to
Shut Down a Targeted City or Nation,
Commit Genocide, Depopulate
and/or Trigger an ELE

ELE = Extinction Level Event


The best way to understand why the coronavirus pandemic exploded worldwide in the very same year that the military deployment of 5G was greatly advanced in China, Italy, South Korea, United States and other IT-savvy nations is to view them both as a binary weapon system, which is then coordinated with vaccine programs and chemtrail operations to function as a quaternary weapon system.

Only when viewed through the “quaternary weapon system” lens can the apocalyptic events of 2020 be properly comprehended and successfully responded to.

5G & COVID-19

The following personal testimony is presented in order to gain crucial insight into what is really going on wherever a coronavirus cluster mushrooms out of nowhere right in the middle of a 5G-intensive region.

The Wuhan Virus And 5G 60 GHz Are Binary Weapons


The excerpt below offers some critical perspective on how the direct relationship between the Wuhan coronavirus outbreak and the accelerated 5G roll-out which took place in Hubei Province during 2019.  By the way, why was that deployment of 5G in Wuhan so speeded up just before the coronavirus outbreak the December?

“China was long ago set to be the 5G showcase for the world.
Major metro areas and technology hubs like Wuhan were
selected to be official 5G Demonstration Zones. Only such a
high concentration of 5G radio-frequency transmitters and
microwave towers would permit a citywide build-out of the
Internet of Things. 2019 was the year Wuhan, the capital of
Hubei, was “expected to have 10,000 5G base stations by
the end of 2019, said Song Qizhu, head of Hubei Provincial
Communication Administration”
.[1] Then the coronavirus hit,
so the whole world was told. What really happened was that
a new variant of the coronavirus was released in Wuhan after
the 5G experimenters saw an epidemic of 5G Syndrome
explode. The 5G guinea pigs were literally dropping like flies
as soon as they flipped the 5G switch. The ERs and urgent care
clinics were overwhelmed. The 5G scientists watching the
burgeoning public health crisis immediately activated Plan B:
Blame it on a virulent flu—a bioengineered coronavirus that
produces symptoms similar to 5G Syndrome.”

— Intelligence Analyst and Former U.S. Army Officer


The connection between 5G and the coronavirus has been firmly established and can no longer be ignored, especially by smartphone-addicted Americans.  In point of fact, many smartphone users suffer from either a low-grade 5G Flu or full-blown 5G Syndrome.  In both cases, they are usually unaware of the primary cause of their chronic illness—their smartphone, wireless home environment and/or workplace WiFi.
Now add COVID-19 into the mix.  Clearly, the result is a highly consequential global predicament the mainstream media has labelled the coronavirus pandemic.  However, what we’re really seeing is a new manmade plague called Coronavirus Syndrome.  See: CORONAVIRUS SYNDROME: The Ultimate Genocidal Bioweapon System
These synchronistic developments regarding both 5G Flu and 5G Syndrome and the rapidly intensifying coronavirus outbreaks throughout the USA and world-at-large are well explained in the following excerpt.

KEY POINTS5G Syndrome is a much more serious medical ailment than 5G Flu5G Syndrome represents a much more extensive list of severe symptoms, some of which are life-threatening. However, as the whole world has witnessed, 5G Flu can also kill you—FAST—depending on your overall health profile and the strength of your immune system. That’s why the elderly and infirm succumb to 5G Flu so quickly … and children seem to have a natural immunity.
Nonetheless, it’s 5G Syndrome that is the quiet killer because of how many symptoms will occur completely under the radar over years. Also, many of those symptoms will be routinely misinterpreted as other disease processes by medical and holistic doctors alike. This kind of misdiagnosis and under-diagnosis by physicians everywhere has occurred over several decades regarding Electrohypersensitivity illness, often by the intentional design of the Medical-Big Pharma Complex.
Then there are those individuals who suffer from both 5G Flu and early-onset 5G Syndrome; they’re the ones dropping like flies in Wuhan, China. Their addiction to smartphones and other wireless devices blinded them to the adverse health effects caused by the sudden influx of 5G energies (which include extremely high radiofrequency signal ranges and ultra-strong microwave transmissions) when they flipped the switch in 2019 in Hubei Province.
In general, 5G Flu is more of an acute illness whereas 5G Syndrome is a long-term, chronic disease. They mutually support and feed off each other which is what makes them so dangerous and increasingly fatal. A person who has 5G Syndrome is much more susceptible to contracting 5G Flu. And, a person with 5G Flu is a good candidate for developing 5G Syndrome.
One who repeatedly gets the Wuhan coronavirus (or 5G Flu), as many Chinese sufferers have to date, will exhibit a greater likelihood of developing 5G Syndrome; that is, if they don’t already have a case of it. The extraordinary re-infection rates for COVID-19, also known as the coronavirus bioweapon triggering 5G Flu, offer compelling circumstantial evidence that it’s really an electromagnetic radiation-driven disease more than a bioengineered coronavirus; although, it’s really both co-factors working in tandem to turbo-charge each other.
Truly, the ‘inexplicable’ re-infection rates tell the hidden back story about this swiftly unfolding pandemic. The only plausible reason for multiple re-infections, when compared to all previously studied coronavirus outbreaks prior to the WiFi era, is that the former COVID-19 patients have stepped back into their wireless environment, they live in a 5G hotspot, they are creating their own IoT and/or they still sleep with their smartphones — TURNED ON — under their pillows.
5G Syndrome insidiously develops over a period of sustained exposure to a 5G power grid and/or usage of even a small-scale version of a home-based IoT or a full-scale office build-out of the Internet of Things. The longer any individual sits in those unsafe levels of 5G-disseminated EMFs and microwaves, the more likely they will experience the evolution of their own unique form of 5G Syndrome. Eventually, they will become vulnerable to not only 5G Flu (i.e. Wuhan coronavirus), but also to the whole host of other bioengineered flu strains and naturally occurring influenzas.
The most critical point here is that every long-term, habitual smartphone user is at great risk for developing either 5G Flu and 5G Syndrome, or both. During the annual flu seasons, they will be more susceptible than others to any type of influenza that passes through the neighborhood, especially a coronavirus bioengineered to be highly contagious.


KEY POINT: When a practicing physician like Dr. Thomas Cowan, M.D. (see photo above) discusses the direct connection between the coronavirus and 5G, it’s time to pay close attention.  His compelling video presentation can be viewed here: M.D. Physician Says Coronavirus Likely Caused by 5G (Video).

Super-Vaccination Agenda

First, it’s of paramount importance to understand that the Super-Vaccination Agenda has been implemented since World War I. Secondly, that vaccines represent a profound assault against the human body often with consequences that are irreversible. In numerous cases, children are killed by these toxic formulations, just as adults can be debilitated for life by a single flu vaccine. Does anyone know for sure what’s in these Big Pharma-manufactured chemical and biological time bombs?!
Vaccines, especially flu shots, play an integral part in this Quaternary Weapon System. The annual flu vaccine, that’s aggressively pushed each and every year because it’s so vital to this global depopulation scheme, contains a cocktail of harmful biological material and unsafe chemical compounds. Some of the vaccine ingredients are nano-sized particles that are both digitized and controllable by remote, which can wreak havoc with the human immune system.
The elderly are quite easily scaremongered into receiving their annual flu shot. With each flu vaccine, they are injected with “digitized, controllable RNA”, which can then be activated by 5G-disseminated 60 GHz millimeter wave bands. This is why older folks who get the coronavirus are totally incapacitated so quickly, with a high percentage of them dying in short order.
Even the mortality rate for young adults is increasing, especially for those who have been regular flu shot recipients and are regular smartphone users. Children in the United States are now exhibiting a much higher infection rate than other countries because of the vigorously enforced childhood vaccination schedules and wireless home environments. The extraordinarily high incidence of ADD and ADHD, Autism and Asperger’s, Dyslexia and Developmental Disabilities are all proof of the extreme neurological impacts from the dangerous vaccines mandated for delicate babies and fragile young children.
The American people, collectively, are the biggest victim of the Super-Vaccination Agenda in the world because of the overwhelming political power and corporate influence of the Big Pharma-Medical Complex. Hence, a significantly higher infection rate and mortality rate can be expected from COVID-19 in all 50 states, particularly in those cities and counties with the most vaccine compliance, 5G-intensive power gridschemtrailed skies and coronavirus releases.

Chemtrails

Chemical geoengineering has seen numerous technological developments this millennium that only makes chemtrails more hazardous by the year. The heavy metals alone, such as aluminum, are irreversibly altering the atmosphere to make it more conductive for the powerful 5G electromagnetic frequencies and microwave transmissions. Just imagine how much aluminum oxide has been sprayed into the troposphere over decades? See: U.S. Government Spraying Tons Of Toxic Coal Fly Ash Into Atmosphere Via Chemtrails
The real problem here lies with the facts of life in 2020 that very few understand. For example, most of us live under constantly chemtrailed skies. Hence, we are all breathing polluted air that is saturated with chemically mobile aluminum as well as barium salts, strontium, lithium and other chemical contaminants.
Living a lifetime under chemclouds and chemcloud cover has contributed substantially to our toxic load or total body burden. Therefore, the more anyone’s sky is streaked with chemtrails, the more susceptible they are to coming down with any type of flu or coronavirus infection. These noxious air pollutants only serve to tax the upper respiratory system thereby creating a conducive environment for a coronavirus to first colonize there, and then proliferate and migrate into the lungs.
There is compelling evidence now available which indicates that the global chemtrail operations are being coordinated with the release of the coronavirus bioweapon. In other words, the specific chemical and biological ingredients being put into the chemtrail aerosol formulations are designed to weaken immunity, toxify the body and sufficiently undermine overall health. In so doing, the COVID-19 bioweapon will produce a much greater of likelihood infection, disease and death in areas with intensive chemical geoengineering operations. Evidently, these two prongs of the incessant bio-attacks are working closely in tandem to pave the way for a full-blown pandemic.
Really, is there any more effective way to prep the human airways for a coronavirus infection than to fill them with airborne toxic chemicals and biologicals.

KEY POINTS: Four of the biggest coronavirus clusters in the world mushroomed practically overnight in large urban areas which had four common denominators.  Each of those major cities experienced (i) an intensive 5G roll-out, (ii) continuous chemtrail spraying over years, (iii) a high level of flu vaccine compliance, and (iv) numerous coronavirus bioterrorist attacks using COVID-19 or variant.  In order of appearance of these 4 well-documented coronavirus cluster explosions, first there was Wuhan, China; next there was Milan, Italy; which was followed by Kirkland, Washington (neighboring Seattle); and now we are witnessing the greater New York City area in real time.  In each case, the “quaternary weapon system” was fully activated to bring about what appeared to be a spontaneous coronavirus outbreaks.  However, hard evidence is now surfacing that proves a highly coordinated international criminal conspiracy to engineer a pandemic in order to trigger a panic. See: A Coronavirus MUST READ! The Well-Hidden Back Story Emerges

Conclusion

What other conclusions to this transparent scheme to manufacture a global pandemic while staging a 24/7 panic can there be?
Yes, there are these hidden and not-so-hidden agendas being implemented during 2020; however, G E N O C I D E with the explicit intention to D E P O P U L A T E  the planet on the way to a global L O C K D O W N are the main goals of the New World Order globalist cabal.
Here’s a much more detailed discussion of this multi-decade, international, criminal conspiratorial plot to rule the entire planetary civilization via genocidal enterprises that employ biological, chemical and frequency warfare: OPERATION CLOVERLEAF: The Most Dangerous Weapons Testing Program In World History.
BOTTOM LINE: Who else could fund, develop and systematically launch a “QUATERNARY WEAPON SYSTEM” over the past 100 plus years but the International Banking Cartel & Crime Syndicate.  That’s right, no other international entity exists that could also keep this multi-century crime spree completely covered up by their wholly owned and controlled mainstream media. See: Nothing changes until those who secretly rule US are prosecuted for 9/11, JFK, OK City, 5G, Chemtrails, Vaccines, COVID-19….
State of the Nation
March 23, 2020
N.B. The International Banking Cartel & Crime Syndicate is really a front organization for numerous secret societies, criminal cabals, corporate camarillas and international mafias.  These clandestine agents of globalism are variously known as the Black Nobility, Illuminati Families, Committee of 300, Council on Foreign Relations, Bilderberg Group, Rothschild Crime Family and especially the Khazarian Mafia. See: The KHAZARIAN MAFIA: You Don’t Know, What You Don’t Know!
Recommended Reading & Key Reference


Editor’s Note
For an in-depth treatment of this bioengineered pandemic and staged panic from the very beginning in Wuhan, China, please consult the following compilation of investigative news reports: OPERATION CORONAVIRUS PANDEMIC: A Comprehensive Series of Exclusive Exposés, Big-Picture Analyses and Health Warnings


http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@