“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

April 17 thru the 30th, 2016: Why Is April Always A BIG Month For Illuminati Mischief? -Your Birth Date and Location, Your DNA and Bloodline

April: The Month of Aries
The Greek God Ares Governs War

First things first, when referring to the mythology of Aries, it is important to note that there are two distinctions to make. Myths about “Aries, the Ram” are different from myths about “Aries, the Greek god” (whose name is more often spelled “Ares”).

In Greek mythology Ares is the god of war. It is important to make a distinction between the role that Ares (Greek mythology) plays and the role that his sister Athena (Greek mythology) plays. Athena was also a god (goddess) of war, but unlike Ares, Athena was strategic and disciplined, where Ares was chaotic and destructive.

Having these two Greek gods represent the two different sides of war is very telling as to how the ancient Greeks viewed war. If Athena was Napoleon then Ares was Rambo.
Ares was known for his lust for blood, his chaotic nature, and his thoughtless aggression.

Interestingly enough some of these characteristics (to a much lesser extent) are attributed to those born under Aries, the Ram, in astrology.
(Source: The Mythology of Aries)

Very few residents are aware but those who truly run the world consult astrology and mythology, numerology and mythology just as much (and even more) than they refer to the ‘hard sciences’. TPTB who rule the entire planet via a World Shadow Government (WSG) have always conceived and timed their major ‘events’ according to the stars. They employ the very best astrologers in existence and conduct their many enterprises according to the arcana of occult astrology and numerology.

It’s now quite obvious to those who have researched these matters that the very business of the ruling elites is perfectly timed according to the confluence of astrology (e.g. Aries), numerology (e.g. power numbers 11, 22, and 33) and chronology (e.g. Shemitah phenomenon). Remember, the same cabal set up every major chronological system in use today. The World Shadow Government, in fact, is quite meticulous about executing their black operations and implementing their false flag terror attacks on specific dates and in certain places in order to greatly intensify their impact and desired effects on the planetary civilization.


Your Birth Date and Location, Your DNA and Bloodline

Did you know that those who own and operate Planet Earth, Inc. have access to the birth date and birth location of every human born ever born here? They also have a massive database of the DNA records and bloodline history of every single person alive today. 
 All the birth records, which they have quick and easy access to, provide them with this information and much, much more.
You see, in this way TPTB leave absolutely nothing to chance. On a certain level, that is, they know everything they think they need to know about each one of us. Our karmic blueprints are revealed by our astrological birth chart just as our destinies are carried through our bloodlines. Of course, nature is only one piece of this very complicated puzzle of destiny. It’s well known that nurture can change the future of one whose nature is to do good or do evil. Nurture is really the controlling factor here, but not when the nature is so strong that it cannot be overridden. This will occur when the karmic influences are so heavy that the destiny is literally carved in stone.

Hence, they (TPTB) know — without any doubt — exactly who those old souls are who will be as predictably incorrigible as they are intractable. As they say in America, they’ve got their number—ALL OF THEM— both literally and figuratively. In so doing the ruling cabal is quite aware of who precisely will give them problems and how they might do so. If the renegade’s chart shows much promise as a writer or speaker, that individual will most likely become a Thomas Paine or Thomas Jefferson or Sir Thomas More or Thomas Merton or Thomas Mann or Thomas à Becket. Yes, TPTB are also obsessed with onomastics which concerns itself with the esoteric meaning of one’s personal name. Both the numerology of a person’s full name and its etymological origin reflect the energetic imprint associated with the individual’s current incarnation. If they happen to be born in the month of Aries they will be courageous and bold, impulsive and pioneering. They will charge ahead with their missions in life like a battering ram.What does all of this have to do with April of 2016?

The forgoing revelations were only presented in order to impress upon the reader that they really do have your number just as they use their various numerological systems to control the Global Economic & Financial System. Everything the ruling cabal does is perfectly timed and coordinated for maximum effect on human consciousness with the explicit purpose of exerting complete control over the entire Earth realm. This is their domain, so they think, and they are determined to keep the place in total lockdown—24/7.

Toward that end they routinely use certain months to accomplish certain goals. The month of April has always been one of their favorites for many reasons. Not only is the weather very nice with Spring in full bloom, many folks around the world have full-blownSpring Fever. However, it is the astrological energies associated with Aries which they really like to exploit. They do this by capitalizing on the vibrations of war that are inherent in the very astrology and numerology of the month of April. The window of April 15th through the end of April is usually a very active time for these inveterate war-makers.

______________________________________________________________
Were one to deeply research the individual astrology and numerology of all the government soldiers and mercenary soldiers of fortune, it would become apparent how they have all been corralled on this battle flied or that battleground in order to fight it out in good fashion. Since most Men are originally from Mars just as most Women are from Venus, it ought to be clear how easy it has always been to move the warmongering males to just about any theater of war in Creation. Likewise, TPTB are fully cognizant of how easy it is to ramp up the war cries with this battle cry or that battle hymn, this military-adnminstered vaccine or that recreational war drug.


CAPTAGON: Tons Of Amphetamine Drugs Smuggled Into Syria To Fuel ISIS Terrorism
______________________________________________________________

Now many will ask the question about Aries officially ending on or about April 19th or 20th from year to year. And, yes, that’s correct, except that there are different astrological systems at work here. As follows:

Under the tropical zodiac, the Sun transits this sign mostly between March 20 and April 19 each year. This time duration is exactly the first month of Solar Hejri calendar (Farvardin). Under the sidereal zodiac, the sun currently transits Aries from April 15 to May 15 (approximately).
[Source: Aries (astrology)]

Here’s an historical example of how TPTB use the earlier Aries energies to wage their wars of aggression around the globe.

The 2003 invasion of Iraq lasted from 20 March to 1 May 2003 and signaled the start of the Iraq War, which was dubbed Operation Iraqi Freedom by the United States (prior to 19 March, the mission in Iraq was called Operation Enduring Freedom, a carryover from the War in Afghanistan).
(Source: 2003 invasion of Iraq)

Not only was that war of conquest and control deliberately initiated on March 20, it was started on that date in order to inaugurate a multi-year campaign of war and terrorism to transform the whole Middle East in to a regional theatre of war and conflict.

The New Atlantis rises … and then falls,
after being halted by the epochal wars
of the Kali Yuga and Iron Age conflicts

What else has the controlling cabal done during the month of April?

Make no mistake about it, from the 15th to the 30th of April is the real playtime for the mischievous elites. This is when they line up their battle plans for optimal effect both locally and globally. 

 The “Germans introduced poison gas on Apr 22, 1915″ which was the first time chemical weapons had been known to be used on a wide-scale basis.

It’s also interesting that Adolf Hitler allegedly committed suicide on April 30 in 1945.

The Falklands War was officially begun on Friday, 2 April 1982.

On April 30, 1975 Saigon falls and the North Vietnamese take Saigon; the war in Vietnam ends.

The whole orchestrated Arab Spring was actually timed around the bellicose frequencies of the main month of Spring —April. Many countries throughout the Mideast saw the most violent protests and revolutions during March and April of both 2011 and 2012.

The ongoing Syrian War began on 15 March, 2011. The current civil war in the Ukraine was started on 6 April 2014.

What follows is another list of momentous April events which fall into the very same April timeline. Each of these meticulously manufactured happenings was highly consequential and fabricated to produce a desired outcome by the WSG. And, by the way, there’s a very good reason why their April wars and assassinations always follows March Madness.

(Source: All Hell Break Loose in 2014)
Back to April of 2016

April 17th has already been placed very high on the radar screen by various astrologers. Not only does this date fall squarely within the preferred range of the ruling elites to make war or perpetrate crimes against humanity, it also serves as a HUGE trigger point. That does not necessarily mean that Sunday, April 17th will see a major earth-shattering event; rather, only that it may trigger the energies toward a future conflagration of some sort. It may manifest as a single short-term calamitous event or function as the start date for a long-term march to a World War III.

Here’s what one astrologer (a practitioner of Jyotish) has written about this April:(Source: Vedic Astrologer Put The World On Notice For April 17th, 2016)

The same Vedic astrologer had earlier presented her predictions about this April during her 2016 Forecast as follows:(Source: 2016 Vedic Astrology World Predictions)

What’s the real point of this discussion?

Whenever humanity sheds the light of awareness on a predicted event, they hold the power to transform it, for good or for ill.

This is exactly what happened with last year’s widely prophesied Shemitah financial breakdown and economic crash. Yes, it happened in various ways, but was significantly diminished in its effects because so many had written and spoken about it. As follows:


If, during the years leading up to 9/11, there were books written about a scheme to take down the Twin Towers via a controlled demolition, would the false flag operation still have been executed? If the internet was abuzz with conspiracy theories — before September 11, 2001 — about a cruise missile from the U.S. military arsenal being fired at the Pentagon, would the perpetrators still have followed through? If the modern-day prophets and televangelists, rabbis and ministers were warning the people of a grave event that would close the stock market for a week and shut down the airline industry, would the conspiracy proceed as planned? The point is that the September Shemitah is very much a manmade event that would only have proceeded if there was no likelihood of exposure. If those who conceive and coordinate the 7 year Shemitah crashes and collapses don’t want to be known, would they still implement their conspiratorial plot? Particularly during the month of September of 2015 — the prognosticated “biggest month of the millennium”, why would they dangerously give themselves away?
(Source: September’s Shemitah: What really happened? What will the 2016Super Shemitah bring?)
Conclusion

Change your mind, change the world you live in.

Should you change your attitude toward whatever befalls you or your community, the whole world will conform itself to your positive and life-affirming posture. The heavens will support your every effort to overcome the seemingly insurmountable obstacles.

Whenever the light of consciousness is directly aimed at a particular worry or concern, an anxiety about the future or regret about the past, it will slowly defuse it. The sheer knowledge of a prognosticated event can either magnify it or minimize it. By facing the upcoming challenges of 2016 and beyond with great courage and undeterrable resolve, the unseen forces of the Universe will congregate in your corner.

The more one understands that the predominant collective awareness, which is held around any specific prophecy, will either bring it into Creation or keep it from manifesting. By becoming aware of these possibilities, much can be done to prevent many of the more severe prophecies from occurring. After all, True Prophecy Is Always Uttered To Avert Catastrophe, NOT Predict It.

True, there is no stopping some of the earth-shaking changes which are nearly upon us, but they can be alleviated. The more we pay attention to the cosmic messages being delivered from on high daily, the more compelled we will be to make the necessary alterations in behavior, both individually and collectively. April will then come and go without a hitch and The Great Brotherhood of Light will be there of us every step of the way.

Cosmic Convergence Research GroupApril 12, 2016

Special Note

The entire planetary civilization is about to enter a period of long-prophesied change—profound, fundamental and meteoric change that is unparalleled in human history.

AWESOME Earth Changes Coming Around The Corner

In a sense the Mayan Long Count Calendar is really ending right now. All the signs and omens are there for all to see. No sphere of life or continent on Earth is without great tumult and turbulence at the present moment.

Harbingers of Change Mushroom Throughout the Earth Realm

Therefore, it behooves everyone to understand that this tract of humanity sits on the cusp of unparalleled flux, not only throughout the entire planetary civilization, but also within our Solar System.

Why Is The Entire SOLAR SYSTEM Undergoing Massive Changes?

Author’s Note

It’s extremely important to acknowledge that the same aggressive energies of April can just as easily be transformed into peacemaking initiatives. Anyone who is unhappy with American warmongering can channel their energy into peace protests and the like. The nation’s capital is now crawling with peaceniks, peace advocates and peace activists … this very April of 2016. If you can’t show up on the Mall, why not do something local. After all, this is the month for Operation America Spring.Editor’s Note

A major protest just took place in Washington, D.C. on Monday April 10, and it barely even made it into the mainstream media. How convenient for the 1%.

400+ arrested as Democracy Spring calls for fairer elections, no more money in politics

http://stateofthenation2012.com/?p=35946#more-35946

http://dia-kosmos.blogspot.gr/
Share:

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

About

Διά-Κόσμος