@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

24.7.20

ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ


Τρίτη παρατήρησις: Οί ξένοι εύρίσκουν προδότας, οί όποίοι, χάριν ανταλλαγμάτων (χρήματα, αξιώματα κ.τ.λ.),
αφελληνίζουν τόν Έλληνικόν λαόν. 
Φυλή

Άπό τα πανάρχαια χρόνια, οί 'Έλληνες έκαυχώντο δια τήν ύπεροχήν τής φυλής των (όμαιμων). 

Τό «πάς μή 'Έλλην βάρβαρος» είναι μία άλήθεια πού έπεβεβαίωσε ίστορία χιλιετιών.

Κάθε φυλή έχει τήν άξίαν του πολιτισμού της. Έπομένως, ή Έλληνική φυλή ώς δημιουργήσασα άφθαστον πολιτισμόν προέχει όλων τών άλλων. 

'Επίσης, άπέδειξεν την άξίαν της καi με τας πολεμικάς άρετάς της (άνδρεία,
ήρωϊσμός, αύτοθυσία κ.τ.λ.), δια τών όποίων, μόνον αύτη κατώρθωσεν να έπιβάλλη δυναμικώς αύτοκρατορίας - κοσμοκρατορίας, ένω παραλλήλως, ή θεία γλώσσα της έπλούτισεν τας γλώσσας όλων τών λαών τής γής.

Τό νεοελληνικόν κράτος καi οί λοιποi συνένοχοί του έπιμένουν να ίσχυρίζωνται ότι είμεθα ίσοι με τούς άλλους λαούς. 

'Όποιος όμιλήση δια τήν άνωτερότητα τής φυλής μας, χαρακτηρίζεται <ρατσιστής>, έν,ω αν ύποστηρίξη ότι είμεθα ίσοι με τούς γύρω λαούς, θα έπαινεθή.

Με ποίον όμως στοιχείον καi βάσει ποίου κριτηρίου μας συγκρίνουν με άλλους λαούς; 

Αύτό δέν μας τό λέγουν. • Απλώς, ίσχυρίζονται αύθαιρέτως, ότι είμεθα ίσοι με όλους τούς λαούς του κόσμου. Με κριτήριον τόν πολιτισμόν, άποδεικνύεται ή άνωτερότης τών Έλλήνων, οί όποίοι άνέπτυξαν την φιλοσοφίαν, τας έπιστήμας, τας τέχνας, τήν πολιτικήν κ.τ.λ., είς έποχήν κατα τήν όποίαν όλοι άνεξαιρέτως οί άλλοι λαοi ήσαν πρωτόγονοι. 

Οί μισέλληνες τώρα μας έμφανίζουν αύτούς τούς λαούς ως πρότυπα, ώς παραδείγματα καi διαδίδουν ξενοδούλους άντιλήψεις (να γίνωμεν ευρωπαίοι, «τi θα πουν οί ξένοι» κ.τ.λ.).

Όπως στην άτομικήν ζωήν τών άνθρώπων ύπάρχουν ώραίοι καi άσχημοι, έξυπνοι καi βλάκες, γενναίοι καi δειλοi κ.τ.λ., τό ίδιο συμβαίνει καi στην συνολικη ζωη τών φυλών. 

Όλαι αί φυλαi δεν είναι ίσότιμοι, ίσάξιοι, ίσοδύναμοι. Ή άνισότης ώς νόμος τής φύσεως καi τής κοινωνίας κυριαρχεί καi έπi τών φυλών.

Τό να ύπερηφανευώμεθα διότι είμεθα 'Έλληνες, είναι δικαίωμά μας πού βασίζεται στα πνευματικά καi ύλικά κατορθώματα τής φυλής μας. 

Ή έθνικη μας ύπερηφάνεια δεν είναι κάτι παράλογον, άλλά παράλογον καi ϋποπτον είναι να την κρύβωμεν, όπως έπιδιώκουν οί Έλληνόφωνοι βαρβαρόπληκτοι μισέλληνες, μέ πρώτον καi χειρότερον τό ίδιο τό κράτος.

Τα Έλληνόπουλα πρέπει να μάθουν ότι άνήκουν είς μίαν φυλήν, ή όποία άπετέλεσεν την πνευματικήν πρωτοπορίαν τής άνθρωπότητος. 

Οί 'Έλληνες ήσαν οί σκαπανείς του πολιτισμού καi κατόπιν ήκολούθησαν οί άλλοι.

Πιθανώς τώρα να έχωμεν ύποσκελισθή στό έξωτερικά γνωρίσματα του πολιτισμού, άλλά πάντοτε παραμένομεν πρώτοι στας έσωτερικάς δυνάμεις δημιουργίας πολιτισμού. 

'Άλλως τε καi ότιδήποτε οί άλλοι προσφάτως έδημιούργησαν, τό έκαναν έπi άρχαίων Έλληνικών βάσεων (κυρίως διά τής λογικής, πού είναι άποκλειστικη Έλληνικη σύλληψις).

'Αναντιρρήτως, όσοι άρνουνται την ύπεροχην τής Έλληνικής φυλής, δεν τό πράττουν δια τό καλόν της.http://dia-kosmos.blogspot.gr/ ctrl + ή - για αύξηση μείωση γραμματοσειράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@