@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

26.6.21

ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΠΟΣΕΛΒΙΚΙΣΜΟΣ-Άλλο Διάταγμα ομιλεί περί κοινοκτημοσύνης των γυναικών, αλλά τούτο δεν εφηρμόσθη εις όλην την Ρωσσίαν.Προς εξολόθρευσιν του ρωσσικού λαού οι ερυθροί τύραννοι της Μόσχας εξέδωκαν Διάταγμα δυνάμει του οποίου οι εκτρώσεις είνε ελεύθεραι και τα νοσοκομεία είνε υποχρεωμένα να προβαίνουν εις την έκτρωσιν δωρεάν


Χάριν περιεργείας, ιδού επί λέξει μερικά τοιαύτα διατάγματα.

‘ Ο σύντροφος Καρασέεβ έχει το δικαίωμα της κοινοκτημοσύνης εις την πόλιν Αικατερινοδάρ, επί δέκα νεανίδων από 16 έως 20 ετών, κατά την εαυτού εκλογήν’.

Ιδού και έτερον διάταγμα αρκετά ενδεικτικόν:

‘Διά του παρόντος πιστοποιείται, ότι ο σύντροφος Εθιόνικος εξουσιοδοτείται να λάβη δι εαυτόν νέαν κόρην. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του απαγορεύση ή ν’ αντισταθή. Είναι εξουσιοδοτημένος με απεριόριστον δικαίωμα, όπερ και πιστοποιείται διά των υπογραφών’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@