@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

27.6.21

ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΠΟΣΕΛΒΙΚΙΣΜΟΣ-Η ΕΒΡΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ Άλλο διάταγμα των μπολσεβίκων εκήρυξεν επισήμως ότι οι γονείς κανένα ηθικόν δικαίωμα δεν έχουν επί των τέκνων των και ότι τα τέκνα είνε ελεύθερα να πράττουν ό,τι θέλουν. 

Είνε ευνόητοι αι συνέπειαι της διατάξεως ταύτης. Επηκολούθησεν τελεία διαφθορά των ανηλίκων, ήτις εξεδηλώθη αμέσως διά των εξής γεγονότων: Πρώτον τα παιδία ήρχισαν να κλέπτουν διάφορα αντικείμενα του σπιτιού των και να τα πωλούν διά ν’ αγοράσουν καπνόν ή σιγαρέττα και το χείριστον πάντων κοκαίνην

Συχνά συναντά κανείς εις τους δρόμους όμιλον παιδίων ηλικίας 12-15 ετών αμφοτέρων των φύλων ζωηρώς συζητούντων πώς το έν απερρόφησεν περισσοτέραν κοκαίνην ή το άλλο. Ούτω δε συζητούντα μεταβαίνουν εις την σχολήν.

 Εις τα σχολεία ενεργείται διδασκαλία κυριολεκτικώς κλονίζουσα όλας τας ηθικάς βάσεις άς είχον οι μαθηται από την πρώην σχολήν ή την οικογένειά των. Καλός μαθητής θεωρείται εκείνος ο οποίος γνωρίζει ποίαν θέσιν κατέχει ο Α ή Β Εβραίος ‘Επίτροπος του λαού’ και ποίας υπηρεσίας προσέφερεν εις την κοινωνικήν επανάστασιν. 

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ


Επί της βάσεως αυτής κρίνονται και οι διδάσκαλοι οι οποίοι υποβάλλονται εις εξετάσεις από τους επιθεωρητάς.


Εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ, η φοίτησις εμποδίζεται εις τους γνησίους ρώσσους φοιτητάς, ως μη δυναμένους δήθεν ν’ απαντήσουν κατά την εγγραφήν των εις τα τιθέμενα 34 κομμουνιστικά ερωτήματα. 

Κατά το 1924 απήτησαν τοιαύτας απαντήσεις όχι μόνον από τους εισερχομένους το πρώτον εις τα Πανεπιστήμια, αλλά και από τους τριετείς και τετραετείς. 

Οι μη δυνηθέντες ν’ απαντήσουν απεβλήθησαν. 

Οι αποβληθέντες ΡΩΣΟΙ φοιτητές μόνον εν Μόσχα και Πετρουπόλει κατά το 1924 ανήλθον εις 12.000 φοιτητάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@