@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

26.8.21

Ἡ Ἀνώριμος Δύναμις

Σχόλιον: Οι ΗΠΑ ελέγχονται από τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ. Αυτοί κινούν τα νήματα. Οι ΕΒΡΑΙΟΙ πρωτοστάτησαν στις ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ. Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ, με τους ΕΒΡΑΙΟΥΣ της ΑΓΓΛΙΑΣ, πρωτοστάτησαν και βοήθησαν τους Τούρκους στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ τω ΕΛΛΗΝΩΝ στην ΚΥΠΡΟ. Οι ΕΒΡΑΙΟΙ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ πρωτοστάτησαν στην ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ της ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ και κατέσφαξαν 2,5 εκατομμύρια ΕΛΛΗΝΕΣ.

!~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~!

τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου*

ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ἔγιναν ὑπερδύναμις, πρίν οἱ Ἀμερικανοί ὡριμάσουν ὡς ἔθνος. Αὐτό πιθανότατα τούς καταδικάζει νά μήν ὡριμάσουν ποτέ. 

Τά ἐπίχειρα τά βλέπουμε στό Ἀφγανιστάν, τά εἴδαμε στήν Συρία, τά εἴδαμε καί στό Ἰράκ. 

Τό Βιετνάμ εἶναι μία διαφορετική περίπτωσις διότι ἐντάσσεται στό πλαίσιο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου καί χρήζει ἄλλης ἀναλύσεως.

Θά δοῦμε ὅμως σέ αὐτές τίς περιπτώσεις κάποια κοινά στοιχεῖα, τά ὁποῖα δείχνουν ἔλλειμμα στρατηγικῆς σκέψεως, ἔλλειμμα γεωπολιτικῆς κατανοήσεως καί ἀνευθυνότητα. Χρησιμοποιοῦμε αὐτόν τόν τελευταῖο χαρακτηρισμό, ἄν καί γνωρίζουμε ὅτι εἶναι πολύ ἤπιος γιά νά προσδιορίσει τό διαρκές ἔγκλημα πού ἔχουν κάνει οἱ Ἀμερικανοί, ἐγκαταλείποντας τούς κατά περίπτωσιν συμμάχους τους. 

Ἐγκατέλειψαν τούς ἀντάρτες τῆς Συρίας, τούς ὁποίους οἱ ἴδιοι ἐξέθρεψαν καί ἐξόπλισαν. Ἐγκατέλειψαν τούς Κούρδους, τούς ὁποίους ἐνεθάρρυναν νά ἐλπίζουν ὅτι θά μποροῦσαν νά ἀποκτήσουν τό ἐθνικό τους κράτος. Μήν ἀναφερθοῦμε καί στίς περιπτώσεις τοῦ Χόσνι Μπομπάρακ καί τοῦ Καντάφι οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἐγκατελήφθησαν. Ἐγκαταλείπουν τώρα οἱ Ἀμερικανοί καί τούς Ἀφγανούς, τουλάχιστον ὅσους ἐκ τῶν ὁποίων ἐτόλμησαν νά πιστέψουν ὅτι μέ τήν βοήθεια τῆς ὑπερδυνάμεως, θά ἐκσυγχρόνιζαν τήν χώρα τους. Μπορεῖ αὐτοί νά εἶναι μειονότης στήν χώρα τους. 

Ἀπό τά 38 ἑκατομμύρια πού κατοικοῦν στό Ἀφγανιστάν οὔτε δύο ἑκατομμύρια δέν μετεῖχαν στίς ἐκλογές πού γίνονταν. Περί τίς 940.000 ψήφους πῆρε ὁ –τραπείς σέ ἄτακτον φυγήν– Πρόεδρος Γάνι καί ἀναγνωριζόταν ὡς δημοκρατικά ἐκλεγμένος ἡγέτης...

Τό κύριο χαρακτηριστικό μιᾶς ὑπερδυνάμεως εἶναι ἡ ἀξιοπιστία. Καί στόν τομέα αὐτόν, οἱ Ἀμερικανοί ἔχουν ἀποτύχει οἰκτρά. Στόν τομέα αὐτό δέν ὑπῆρξαν καλύτεροι καί οἱ Ρῶσσοι, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τόν ἡγέτη πού ἐγκατέστησαν στό Ἀφγανιστάν, τό Νατζιμπουλλάχ νά συλληφθεῖ καί νά ἀπαγχονισθεῖ ἀπό τούς Ταλιμπάν τῆς ἐποχῆς, μέ τό πτῶμα του νά σκυλεύεται ἐπί ἡμέρες στούς δρόμους τῆς Καμπούλ. 

Ἄν τεθεῖ ὅμως αὐτό τό ζήτημα στόν Πρόεδρο Πούτιν, μέ μεγάλη εὐκολία θά ἀπαντήσει ὅτι αὐτά συνέβαιναν ἐπί Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἡ Ρωσσική Ὁμοσπονδία δέν ἔχει παρόμοια περιστατικά ἐγκαταλείψεως, παράδειγμα ἡ στήριξις πού παρέχει σταθερῶς καί ἀνεπιφυλάκτως στόν Πρόεδρο Ἄσσαντ τῆς Συρίας.

Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι γιά μιάν ὑπερδύναμη, ἡ έλλεψις ὡριμότητος συνεπάγεται καί ἔλλειψη αὐτοπεποιθήσεως. Οἱ Ἀμερικανοί δέν ἔχουν τολμήσει ποτέ νά ἀναλάβουν τήν εὐθύνη τῶν ἀποφάσεών τους, τίς ὁποῖες θέλουν νά ἐπενδύουν μέ προσχήματα. Κυρίως αὐτά τοῦ «ἐκδημοκρατισμοῦ». Ὅπως οἱ ἴδιοι τόν ἀντιλαμβάνονται. 

Ξεκινώντας γιά τό Ἰράκ ἤ γιά τό Ἀφγανιστάν, θεωροῦν ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτές εἶναι σέ πλαίσιο ἀνάλογο αὐτοῦ τῶν δύο Παγκοσμίων Πολέμων τοῦ περασμένου αἰῶνος. Ὅπως ἦλθαν στήν Εὐρώπη νά πολεμήσουν τόν ναζισμό, ἔτσι πηγαίνουν στήν Ἀσία νά πολεμήσουν τόν ἰσλαμικό ὁλοκληρωτισμό. Νά ἀποδεχθοῦν ὅτι πηγαίνουν νά πολεμήσουν γιά τά ἐθνικά τους συμφέροντα, δέν τό ὀμολογοῦν οὔτε στόν ἑαυτό τους. 

Τό ὅτι πηγαίνουν νά πολεμήσουν στό Ἰράκ καί στό Ἀφγανιστάν γιά νά μήν χρειασθεῖ κάποιαν ἡμέρα νά πολεμήσουν σέ ἀμερικανικό ἔδαφος, τό συνειδητοποιοῦν μόνον τά κλιμάκια τοῦ βαθέως κράτους πού κρατεῖ κάποιες ἰσορροπίες, τίς ὁποῖες ἐνίοτε καί οἱ Πρόεδροι ἀποτυγχάνουν νά ἀντιληφθοῦν. Γιά αὐτό καί δέν ὑπάρχει στόν σχεδιασμό καί τήν διεξαγωγή τῶν ἐπιχειρήσεων σταθερότης στόχων καί συνέχεια, οἱ δέ πληροφορίες φθάνουν στά ἀνώτατα κλιμάκια ἀποσπασματικές καί ἑτερόκλητες, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἀποφάσεις νά εἶναι ἀνερμάτιστες καί κοντόφθαλμες.

Οἱ Ἀμερικανοί, ἀπό τόν Πρόεδρο μέχρι τόν τελευταῖο «κοκκινολαίμη» τοῦ Οὐισκόνσιν, δέν θά τολμοῦσαν νά παραδεχθοῦν οὔτε στόν ἑαυτό τους, ὅτι μιά ἐκστρατεία στό Ἀφγανιστάν μόνον τιμωρητική θά μποροῦσε νά εἶναι. Μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου, θά ἔπρεπε νά στείλουν δυνάμεις νά ἰσοπεδώσουν τό Ἀφγανιστάν καί νά φύγουν. Οὔτε ἐκδημοκρατισμός, οὔτε ἐκσυγχρονισμός, οὔτε «σταθεροποίησις». Διότι ἐν τέλει τό μόνο πού κατόρθωσαν νά σταθεροποιήσουν εἶναι τό καθεστώς τῶν Ταλιμπάν, τό ὁποῖο ἐνόμιζαν ὅτι ἀνέτρεψαν τό 2001. Αὐτές εἶναι οἱ σκέψεις ἀνωρίμων λαῶν καί ἀνωρίμων δυνάμεων. 

Ἀλλά δέν σταματοῦμε ἐκεῖ. 

Προσπαθώντας νά βροῦν δικαιολογίες γιά τίς ἐπιθετικές τους ἐνέργειες κινητοποιοῦν διάφορα think tanks νά ἐπινοήσουν δικαιολογίες μέ γεωπολιτικές προεκτάσεις. Ἀποτέλεσμα εἶναι νά ἐπινοοῦν ἐπισήμως ἀποδεκτές θεωρίες συνωμοσίας πού ἁπλῶς διαστρεβλώνουν τήν πραγματικότητα. Πού είναι ὅτι το Ἀφγανιστάν στερεῖται παντελῶς γεωπολιτικῆς ἀξίας. Οὔτε στήν στρατηγική περικύκλωση τῆς Κίνας δέν ἔχει νά προσφέρει παρά 48 χιλιόμετρα ὁριογραμμῆς καί αὐτῆς πρός τά ἐδάφη τῶν ἐπαναστατημένων ἰουγούρων. 

Μόνον μιά ἀνώριμος δύναμις θά ἰσχυριζόταν ὅτι τό Ἀφγανιστάν ἔχει γεωστρατηγική ἀξία ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή ἐπιμένει νά μήν συνεργάζεται μέ τήν Ἰνδία, τό μοναδικό ἀντίπαλο δέος γιά τήν Κίνα στήν περιοχή.

*(από την εφημερίδα "ΕΣΤΙΑ") *(
energia.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@