“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Paris Terror Attacks Ordered By The Committee Of 300-Ποιός Έλληνας συμμετέχει στην Επιτροπή των (300);


Οι Στόχοι της Χιλιετίας και η Μεγάλη Μέση Ανατολή!


Fake False Flag Operation Fabricated To Advance 3 Primary NWO Goals

All Synthetic Terrorism Originates from within the Anglo-American Axis,
Coordinated by a Covert Nexus of CIA, MI6, DGSE and MOSSAD,
Carried out by Deep Cover Black Op Terror Cells

A close reading of Dr. John Coleman’s  Conspirators’ Hierarchy: The Story of The Committee of 300, which was written in 1991, is absolutely necessary if one is to have a correct understanding of current world events.  The exposé that follows is not only highly prophetic in the overall movement of the ‘global village’ toward aNew World Order, it also predicts the precise road map to a pre-planned One World Government.
There are numerous strategies and countless tactics that are routinely employed by the shadowy group known as The Committee of 300 (COM300).  This clandestine organization of Illuminati-deputized power-players has been operating for decades as a de facto World Shadow Government (WSG).  They are by no means the top decision-makers of the globalist cabal who operate at the peak of the world’s power structure; rather, they are only the public face who are often seen and heard in the CIA-controlled mainstream media (MSM) and national governments of select Western powers.
Those “numerous strategies and countless tactics” can now be viewed throughout the world on a daily basis as the multi-century plan to foist a One World Government on the world community of nations enters its final stages.  The recent false flag terror attacks in Paris provide a perfect demonstration of the latest attempt by the The Committee of 300 to accelerate their NWO scheme.  Those fake terrorist attacks on Friday the 13th were fabricated for multiple reasons, but there are three which stand out and must NOT be taken lightly.  The 3 most important reasons are as follows:
(1) — To completely lock down Paris before the historic 2015 United Nations Climate Change Conference, which will take place from November 30 through December 11.  The importance of totally controlling a purposefully oppressive environment in Paris during this conference cannot be overemphasized.  The meticulously engineered outcomes at the upcoming “Climate Summit”, which have been preordained by The Committee of 300,  will not be denied their agents who are working triple time sub rosa.  Nothing less than a Global CO2 Management Regime (aka incipient One World Government) will be accepted.   Every aspect of the climate conference has been fastidiously controlled down to the very last detail.  Quite frankly, if the vast majority of the attendees knew some of those details, they would be sure not to show up.
(2)  To draw France (and NATO) into the Syrian theater of war.  Just as the 9/11 false flag attacks were used by the USA to attack the Taliban in Afghanistan (as well as Iraq in 2003), 11/13 has been used by France to attack ISIS in Syria.   In so doing the rest of Europe has been softened up so as to support this illegal war which the Zio-Anglo-American Axis (AAA) instigated as it has systematically supported its intensification.[1]  This war was originally designed to greatly advance the Greater Israel project … until Russia showed up unexpectedly.[2]  The only way to militarily insert a NATO country into the conflict was to manufacture a false flag event that could be used as justification for France to flex its muscles in the Middle East region.  The French have long considered Syria to be a long lost colony of theirs, so this role fell to them quite naturally to perform.  (See the French Mandate for Syria and the Lebanon)
9689951499f6ee9081ad4a4360a163d4
(3) — To inflame the Clash of Civilizations worldwide.  As well as to significantly exacerbate the refugee crisis on the European continent, in the U.K., the U.S. and elsewhere around the globe. The purposes and goals of this crucial strategy of The Committee of 300 are quite integral to the formal establishment of their One World Government.  Not only is national sovereignty being deliberately eroded — EVERYWHERE — ISIS Trojan horses are being stealthily introduced into each and every nation involved.  This tactic is creating unparalleled friction throughout Europe, especially in Germany, France, Great Britain, Belgium, and Italy. The destruction of a homogeneous citizenry is essential to the formation of a One World Government, particularly throughout the Anglo-American Axis.[3]  Much more importantly, out of the manufactured chaos of their planned World War III theCOM300 can more easily fabricate their new world disorder.
For those who are uninitiated in this realm of Illuminati-directed world events, the following breakdown by Dr. John Coleman explains it all.  So accurate is his assessment that he could be likened to a modern-day prophet.  However, he would never accept such a label as he knew that he was gifted with an extremely unique set of professional experiences which exposed him to the COM300’s, master plan.  By simply connecting the dots, which the COM300 had methodically placed all over the global ‘radar screen’, all Dr. Coleman had to do was intelligently connect them.  And connect them he did!
So well did he connect the dots, in fact, that a veritable mosaic of truth and revelation has been produced that reflects the outworking of the most covert agenda the entire planetary civilization has ever experienced.  Truly, Dr. Coleman has done humanity an extraordinary service much in the way that John F. Kennedy tried to do.  Quite curiously, John Coleman has an uncanny likeness to John Kennedy as the video below clearly demonstrates.  Another interesting synchronicity is the publishing of this article today on November 22, the anniversary of JFK’s assassination.
Everyone is highly encouraged to watch the video at the top of this page which is also linked HERE.  Dr. Coleman’s presentation is guaranteed to profoundly inform one’s understanding of the fast-moving gambits on today’s global geopolitical chessboard.
*This article has been carefully researched, written and edited by The Millennium Report.  Permission is granted to repost it in its entirety, including the following addendum, with the appropriate attribution.
Endnotes
[3] Anglo-American Axis:
The Anglo-American Axis is represented, first and foremost, by the major English-speaking countries of the world: USA, UK, Canada, Australia, New Zealand and Israel. The European member nations of NATO, such as Germany, France, Italy, Spain, Portugal, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are also closely aligned with the AAA as are all the Scandinavian countries. So are the Asian Pacific Rim nations of Japan, South Korea, Taiwan and the Philippines. Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Pakistan, Kuwait, Jordan, Bahrain, United Arab Emirates, and Qatar also owe their allegiance to the AAA but some of these may be changing. The World Shadow Government is an ultra-secret, supranational organization which completely controls the Anglo-American Axis, as well as the European Union, NATO, among many other institutional entities which constitute the Global Control Matrix.
(Source: Vladimir Putin’s Russia: Perfect Foil To The Anglo-American Axis And Their New World ‘Order’)
The Committee of 300  exposé by Dr. John Coleman begins here.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-ASrQFmE1bc

21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300

By Dr. John Coleman
(Written in 1991)
1. To establish a One World Government/New World Order with a unified church and monetary system under their direction. The One World Government began to set up its church in the 1920:s and 30:s, for they realized the need for a religious belief inherent in mankind must have an outlet and, therefore, set up a “church” body to channel that belief in the direction they desired.
2. To bring about the utter destruction of all national identity and national pride, which was a primary consideration if the concept of a One World Government was to work.

3. To engineer and bring about the destruction of religion, and more especially, the Christian Religion, with the one exception, their own creation, as mentioned above.
4. To establish the ability to control of each and every person through means of mind control and what Zbignew Brzezinski called techonotronics, which would create human-like robots and a system of terror which would make Felix Dzerzinhski’s Red Terror look like children at play.
5. To bring about the end to all industrialization and to end the production of nuclear generated electric power in what they call “the post-industrial zero-growth society“. Excepted are the computer and service industries. US industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labor is available. As we saw in 1993, this has become a fact through the passage of the North American Free Trade Agreement, known as NAFTA. Unemployables in the US, in the wake of industrial destruction, will either become opium-heroin and/or cocaine addicts, or become statistics in the elimination of the “excess population” process we know of today as Global 2000.
6. To encourage, and eventually legalize the use of drugs and make pornography an “art-form”, which will be widely accepted and, eventually, become quite commonplace.
7. To bring about depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is interesting to note that Pol Pot’s genocidal plans were drawn up in the US by one of the Club of Rome’s research foundations, and overseen by Thomas Enders, a high-ranking State Department official. It is also interesting that the committee is currently seeking to reinstate the Pol Pot butchers in Cambodia.
8. To suppress all scientific development except for those deemed beneficial by the Illuminati. Especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments currently being scorned and ridiculed by the Illuminati and its jackals of the press. Development of the fusion torch would blow the Illuminati’s conception of “limited natural resources” right out of the window. A fusion torch, properly used, could create unlimited and as yet untapped natural resources, even from the most ordinary substances. Fusion torch uses are legion, and would benefit mankind in a manner which, as yet, is not even remotely comprehended by the public.
9. To cause. by means of A) limited wars in the advanced countries, B) by means ofstarvation and diseases in the Third World countries, the death of three billion people by the year 2050, people they call “useless eaters”. The Committee of 300 (Illuminati) commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how to bring about such genocide. The paper was produced under the title “Global 2000 Report” and was accepted and approved for action by former President James Earl Carter, and Edwin Muskie, then Secretary of States, for and on behalf of the US Government. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the US is to be reduced by 100 million by the year of 2050.
10. To weaken the moral fiber of the nation and to demoralize workers in the labor class by creating mass unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of Rome, the report envisages demoralized and discouraged workers resorting to alcohol and drugs. The youth of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and eventually destroying the family unit. In this regard, the Committee commissioned Tavistock Institute to prepare a blueprint as to how this could be achieved. Tavistock directed Stanford Research to undertake the work under the direction of Professor Willis Harmon. This work later became known as the “Aquarian Conspiracy“.
11. To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then “managing” such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. In the case of the US, an agency for Crisis Management is already in place. It is called the Federal Emergency Management Agency (FEMA), whose existence I first disclosed in 1980.
12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which include rock music gangsters such as the Rolling Stones (a gangster group much favored by European Black Nobility), and all of the Tavistock-created rock groups which began with the Beatles.
13. To continue to build up the cult of Christian Fundamentalism begun by the British East India Company’s servant Darby, which will be misused to strengthen the Zionist State of Israel by identifying with the Jews through the myth of “God’s chosen people”, and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.
14. To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood,Moslem Fundamentalism, the Sikhs, and to carry out mind control experiments of the Jim Jones and “Son of Sam” type. It is worth noting that the late Khomeini was a creation of British Military Intelligence Div. 6, MI6. This detailed work spelled out the step-by-step process which the US Government implemented to put Khomeini in power.
15. To export “religious liberation” ideas around the world so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. This began with the “Jesuit Liberation Theology”, that brought an end to the Somoza Family rule in Nicaragua, and which today is destroying El Salvador, now 25 years into a “civil war”. Costa Rica and Honduras are also embroiled in revolutionary activities, instigated by the Jesuits. One very active entity engaged in the so-called liberation theology, is the Communist-oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of four of Mary Knoll’s so-called nuns in El Salvador a few years ago. The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the Government of El Salvador. The US press and the new media refused to give any space or coverage to the mass of documentation possessed by the Salvadorian Government, which proved what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and placed a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Mozambique, Angola and South Africa.
16. To cause a total collapse of the world’s economies and engender total political chaos.
17. To take control of all foreign and domestic policies of the US.
18. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements, the World Court and, as far as possible, make local institutions less effective, by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the UN.
19. To penetrate and subvert all governments, and work from within them todestroy the sovereign integrity of the nations represented by them.
20. To organize a world-wide terrorist apparatus [Al-Qaeda, ISIS, ISIL, etc.] and to negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi, who persuaded the Italian and US Governments to negotiate with the Red Brigades kidnappers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, Dozier was placed under strict orders not to talk what happened to him. Should he ever break that silence, he will no doubt be made “a horrible example of”, in the manner in which Henry Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq.
21. To take control of education in America with the intent and purpose of utterly and completely destroying it. By 1993, the full force effect of this policy is becoming apparent, and will be even more destructive as primary and secondary schools begin to teach “Outcome Based Education” (OBE).

Related
Conspirators’ Hierarchy – The Story of The Committee of 300 by Dr. John Coleman 
http://educate-yourself.org/cn/johncolemancommof300order14mar05.shtml
The Tavistock Institute of Human Relations by Dr. John Coleman (Oct. 3, 2006
http://educate-yourself.org/cn/tavistockarticlesindex04jun04.shtml

Dr. John Coleman – 21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300 – Wake Up America full

http://themillenniumreport.com/2015/11/paris-terror-attacks-ordered-by-the-committee-of-300/

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

Διά-Κόσμος

About