Ὀμπάμα-Τσίπρας καὶ τὸ κουκλοθέατρο τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Σόρος

Δημήτρης Κιτσίκης

Ὁ Τρὰμπ κατετρόπωσε τὸν Σόρος καὶ τὸν διανοουμενισμὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας

(Ὁ Σωκράτης γιὰ τὸν Τράμπ: Στὴν "Πολιτεία" τοῦ Πλάτωνος ὁ Σωκράτης ἐξηγεῖ ὅτι ὁ τύραννος εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ λαοῦ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν λαό. Τὸν ἀντιπρόσωπο αὐτὸ ποὺ ἀκυρώνει τὰ δάνεια καὶ διανέμει τὴν γῆ στὸν λαό, ὁ λαὸς τὸν μετατρέπει σὲ μεγάλο ἄνδρα. Ἀλλὰ αὐτὸς ἐκτρέπεται ἀπὸ τὴν ἀποστολή του καὶ καταπιέζει τὸν λαό. Μὲ τὸ ὅπλο στὸ χέρι ἐπιδίδεται σὲ συνεχεῖς πολέμους)Οἱ μεγαλύτεροι διανοούμενοι ὑπῆρξαν πάντα κατὰ τῶν διανοουμενιστῶν: οἱ ὁλοκληρωτικοὶ κατὰ τῶν σοσιαλδημοκρατῶν. Ὁ Ῥουσσὼ ἔγραφε σχετικά: «Ὅταν οἱ Γότθοι ἐρήμαξαν τὴν Ἑλλάδα, ὅλες οἱ βιβλιοθῆκες ἐσώθησαν ἀπὸ τὴν φωτιὰ μόνον λόγῳ μίας γνώμης ποὺ διέδωσε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, πὼς δηλαδὴ ἔπρεπε νὰ ἀφεθοῦν στοὺς ἐχθροὺς τόσο κατάλληλα ἀντικείμενα ποὺ θὰ τοὺς ἀπέτρεπαν ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ ἄσκηση καὶ θὰ τοὺς διεσκέδαζαν μὲ ἄσκοπες καθιστικὲς ἀσχολίες».

Καὶ ὁ πρόεδρος Μάο ἔγραψε: «Πρέπει νὰ ἐτοιμασθοῦμε γιὰ τὸν ἀτομικὸ πόλεμο...Στὴν καλύτερη περίπτωση θὰ παραμείνῃ ὁ μισὸς πληθυσμὸς καὶ στὴν χειρότερη τοὐλάχιστον τὸ ἕν τρίτον...Μετὰ ἀπὸ μερικὰ πενταετῆ σχέδια, ὁ πληθυσμὸς θὰ αὐξηθῇ καὶ πάλι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι καὶ τόσο ἄσχημο». Καὶ προσέθετε: «Δὲν πρέπει νὰ παραδιαβάζουμε βιβλία, διότι τότε... γινόμεθα ποντίκια βιβλιοθηκῶν». Φυσικά, Ῥουσσὼ καὶ Μάο ἐξεφράζοντο κατὰ τῶν κουλτουριαραίων, αὐτῶν ποὺ στὴν Ἑλλάδα συχνάζουν στὸ Κολωνάκι.

Ὅλος ὁ πνευματικὸς παρακμιακὸς διανοουμενισμὸς τοῦ Χόλλυγουντ ὑπεστήριξε μὲ φανατισμὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη Ὀμπάμα, δημιούργημα τῆς CIA ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του, ἐφ’ὅσον ὁ μεταρρυθμισμὸς τῆς σοσιαλδημοκρατίας ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ὑπῆρξε ὁ δούρειος ἵππος τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου κατὰ τοῦ ἐπαναστατικοῦ κομμουνιστικοῦ καὶ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, σταθερὰ χρηματοδοτούμενος ἀπὸ τὸν τραπεζικὸ παρασιτισμό, σημερινὸ σύμβολο τοῦ ὁποίου εἶναι ὀ Σόρος.
Ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Γεώργιος Σόρος, ὑποστηρικτὴς τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, τοῦ Ὀμπάμα καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, εἶχε ξοδεύσει ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ νὰ ἀντικρούση τὴν ὑποψηφιότητα καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ. Σήμερα ὁ Τρὰμπ τὸν ἀντιμετωπίζει ὡς «κίνδυνο γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια» καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Ῥωσία νὰ τοῦ παραδώσῃ τοὺς ἐνοχοποιητικοὺς φακέλους ποὺ κατέχει κατὰ τοῦ βρώμικου αὐτοῦ χρηματιστοῦ, εἰδικὰ γιὰ τὸν ῥόλο του στὴν ἐγκατάσταση τοῦ ἐγκληματικοῦ καθεστῶτος τοῦ Κιέβου. Τὸ ἀμερικανικὸ δημοκρατικὸ κόμμα τῶν Κλίντον καὶ Ὀμπάμα ἔχει ἐπονομασθῆ τὸ κόμμα τοῦ Σόρος ποὺ τοῦ ἔχει δωρήσει τοὐλάχιστον ἑκατὸ ἑκατομμύρια δολλάρια.

Ἡ Οὑγγαρία, πατρίδα τοῦ Σόρος, προσπαθεῖ νὰ ἐξουδετερώσῃ τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις (ΜΚΟ) ποὺ λυμαίνονται καὶ τὰ «χὸτ σπότς» τῶν μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, ὄργανα τοῦ Σόρος στὴν ὑπηρεσία τῶν τραπεζῶν, ποὺ ὑποστηρίζονται σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ σοσιαλδημοκράτες.

Ὁ Βίκτωρ Ὄρμπαν, πρωθυπουργὸς τῆς Οὑγγαρίας, ἐδήλωσε τὸν περασμένο Δεκέμβριο ὅτι ὁ Σόρος «καὶ οἱ δυνάμεις ποὺ συμβολίζει θὰ ἐκπαραθυρωθοῦν ἀπὸ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη». Τὰ Open Society Foundations (OSF) ποὺ ἱδρύθησαν τὸ 1979 ἀπὸ τὸν Σόρος, προωθοῦν τὶς ἀρχὲς τῶν παρασιτικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς ἰδεολογίας των τῆς σοσιαλδημοκρατίας, τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, τῆς ἀπεριορίστου μεταναστεύσεως καὶ τῆς καθαιρέσεως τῆς οἰκογενείας, μέσῳ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ναρκωτικῶν, ἰδίως τῆς μαριχουάνας, τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς υἱοθετήσεως παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ ζευγάρια, ὡς καὶ τῆς ἀπεριορίστου χρήσεως τῶν ἐκτρώσεων, βασικὲς ἀρχὲς τῆς σοσιαλδημοκρατίας.

Ὁ κατὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ ὁρισμὸ τύραννο Τράμπ, δὲν ἠκολούθησε τὰ δύο θανάσιμα λάθη τοῦ ἄλλου τυράννου τοῦ Μεσοπολέμου, Χίτλερ, ποὺ ἡττήθη ἐπειδὴ ἐπέμενε σὲ δύο ἀνεδαφικὲς ἔμμονες ἰδέες, τὸν ἀντισλαυϊσμὸ καὶ τὸν ἀντισημιτισμό. Στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Τρὰμπ δὲν θὰ δυνηθοῦν ποτὲ νὰ ἐπωφεληθοῦν τῆς ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας του, ἐὰν συνεχίσουν νὰ πάσχουν ἀπὸ τὴν φοβερὴ πνευματικὴ ἀσθένεια τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δηλαδὴ τοῦ παραλόγου ἀντισημιτισμοῦ.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω ὅτι ὁ Σόρος ποὺ οἱ Ἕλληνες παρουσιάζουν ὡς σιωνιστή, ἁπλῶς ἐπειδὴ εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, προέρχεται ἀπὸ ἑβραϊκὴ οἰκογένεια ἔντονα ἀντισημιτική. Ὁ ἴδιος ὁ Σόρος περιέγραψε τοὺς ἑβραίους γονεῖς τους ὡς ἀντισημῖτες, τοὺς ὁποίους καὶ ἠκολούθησε στὸν ἀντισημιτισμό. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀντισημίτης Χίτλερ ἦταν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ὅπως καὶ ὁ ἀντισημίτης μουσικοσυνθέτης Βάγνερ.

Ἀντιθέτως, ἡ ἔλευση στὴν ἐξουσία τῶν ΗΠΑ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ξεπερνᾷ σὲ σιωνισμὸ κάθε προηγούμενο ἀμερικανὸ πρόεδρο. Χάρι στὸν γαμβρό του, ὀρθόδοξο ἑβραῖο, ἡ προεδρία Τρὰμπ δὲν εἶναι ἁπλῶς φιλοεβραϊκή, εἶναι ἀκραιφνῶς ἑβραϊκὴ καὶ μασονική. Σὲ αὐτὸ ἀκολουθεῖ τὴν σημερινὴ τοποθέτηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ στὴν ὁποία δυσκόλως δύναται νὰ εὐθυγραμμισθῇ ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη, μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀντισημιτικὲς τῆς Εὐρώπης, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΚΚΕ.

Ὁ Τρὰμπ ἀντιπροσωπεύει σήμερα τὸν θρίαμβο τῆς Ἀμερικῆς ποὺ παράγει, τῆς Ἀμερικῆς τῶν builders, τῶν κατασκευαστῶν, τῶν ἐργολάβων, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρασιτικὴ Ἀμερικὴ τῶν τραπεζῶν ποὺ ἐκπροσωπεῖτο ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα. Εἶναι ἡ μετενσάρκωση τοῦ Ἑρρίκου Φὸρντ (1863-1947), τῆς βιομηχανίας Φὸρντ τοῦ Μεσοπολέμου, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι, ὅπως καὶ ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν, ὁ Τρὰμπ ἐδιδάχθη ἀπὸ τὰ παθήματα τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ ἀμαύρησαν τὴν σταδιοδρομία τοῦ Φόρντ.

Ἦλθε λοιπὸ ὁ καιρός, ἐνώπιον τῆς ἀπαραιτήτου γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνισμοῦ, στενῆς στρατηγικῆς συμμαχίας ἑλληνικῶν καὶ ἑβραϊκῶν συμφερόντων, ὡς καὶ τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἰσραήλ, νὰ τεθῇ τέρμα στὴν ὑστερία τοῦ ἑλληνικοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ ἀμαυρώνει τὴν χώρα μας.

Δημήτρης Κιτσίκης 21 Ἰανουαρίου 2017

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πως γίνεσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ; Η κα Μακρή αποκάλυψε τι έγινε στην συνεδρίαση της Κ.Ο. όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τα Αρχεία της KGB - Απόρρητος Φάκελος JFK 1999 -Συνωμοσία για φόνο:

ΩΓΥΓΙΑ: ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Η καταστροφή του Τσερνομπίλ ήταν μια τρομοκρατική επίθεση-Chernobyl Nuclear Disaster: A Terrorist Attack By The Usual Suspects

ΕΒΡΑΙΟΙ!....ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ