Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

Κύλιξ: Κύπελον ευρύ και χαμηλόν με λεπτήν βάσιν και δύο λαβάς!....

"Πολλά μεταξύ χειλέων και κύλικος πέλει"


http://dia-kosmos.blogspot.gr/